Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1
Postanowienia ogólne:

⦁ Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej: www.medfie.pl

Definicje:

⦁ Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,

⦁ Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

⦁ Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

⦁ Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem ⦁ www.swjerzymed.pl,

⦁ Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną,

⦁ Usługodawca – Global Solutions Sp. z o.o., prowadzący podmiot leczniczy pod nazwą Centrum Medyczne Św. Jerzego, ul. Polnej Róży 6/U2, NIP: 9512499941, adres e-mail do kontaktu: ⦁ recepcja@swjerzymed.pl, tel.: 600393123

⦁ Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

⦁ Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

§ 2.
Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłat

1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się:

⦁ telefonicznie, pod numerem telefonu: 600393123 lub

⦁ za pośrednictwem strony internetowej www.swjerzymed.pl lub

⦁ za pośrednictwem strony internetowej www.medfile.pl

2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:

⦁ Udostępnić swoje dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;

⦁ Za e-konsultacje, uiścić przedpłatę w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.

⦁ Za konsultację i zabieg, uiścić przedpłatę w wysokości 100% ceny zabiegu, wskazanej przy wyborze terminu wizyty.

3. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

4. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.

5. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty/zabiegu wynikającej z Cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.

6. Przedpłatę należy uiścić w ciągu 3 dni od rezerwacji terminu wizyty/zabiegu. Brak wpłaty w tym terminie powoduje odwołanie wizyty. W przypadku rezerwacji terminu wizyty w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, wymagana jest natychmiastowa wpłata przedpłaty.

7. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:

⦁ za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej www.swjerzymed.pl

8. informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 3.

Reklamacje

⦁ Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

⦁ Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 21 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 4.
Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe:

⦁ telefonicznie lub

⦁ poprzez wysłanie widomości SMS lub

⦁ poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ⦁ recepcja@swjerzymed.pl⦁ (w temacie wiadomości wpisz ODWOŁANIE WIZYTY).

Wpłacona zaliczka nie podlegają zwrotowi. Wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na kolejne wizyty/zabiegi w Centrum Medycznym św. Jerzego, przez okres 12 kolejnych miesięcy.

⦁ W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania wizyty, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.

⦁ Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia. Wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na kolejne wizyty/zabiegi w Centrum Medycznym św. Jerzego, przez okres 12 miesięcy.

⦁ Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 5.
Wymagania techniczne

Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:

⦁ korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,

⦁  korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,

Minimalne wymagania sprzętowe:

⦁  Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),

⦁ 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64- bitowych,

⦁ minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,

⦁ stałe połączenie do sieci Internet.

Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:

⦁ rachunku bankowego,

⦁ konta poczty elektronicznej,

⦁ telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 6.
Postanowienia końcowe:

⦁ Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

⦁  Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

⦁  W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.

⦁ W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

⦁  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.01.2023r.

Formularz kontaktowy